ទទួលយកការការពារដ៏ល្អបំផុត
សម្រាប់ Amazon Web Services!

ផ្តោតទៅលើការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនៅលើ public cloud

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ Amazon Web Services

 

Bitdefender Security for AWS ជាដំណោះស្រាយសុវត្ថិភាពមួយរចនាឡើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Amazon Cloud និងរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ GravityZone Cloud Console ។ Bitdefender Security for AWS បង្កើតឡើងសម្រាប់ virtualization ដែលផ្តល់អោយមានការកំណត់តម្លៃសម្របតាមកាលៈទេសៈ ហើយអាចពង្រីកទៅតាមទំហំ និងតម្រូវការដែលលោកអ្នកចង់បានពី ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញពីការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធនេះខ្ពស់បំផុត ។ សូមឱ្យអ្នកជំនាញរបស់ពួកយើងចាត់ការប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនេះ និងរក្សាភាពស្របច្បាប់ដោយគ្មានការរំខាន! 

សេវាស្កេនពី Host

ការស្កេនត្រូវបានផ្ទេរទៅ Amazon-hosted security servers សម្រាប់ម៉ាស៊ីន cloud ដែលត្រូវបានការពារនីមួយៗ ។ ពង្រឹងប្រតិបត្តិការតាមរយៈការប្រើប្រាស់ធនធានតិចបំផុត និងដំណើរការស្កេនដែលមិនដំណើរការលើម៉ាស៊ីន ។

ការទិញ License ផ្អែកលើទំហំរីកចម្រើននៃអាជីវកម្ម

ពង្រីកប្រព័ន្ធភ្លាមៗ - បន្ថែមមុខងារ instance ជាច្រើនតាមដែលអ្នកត្រូវការនៅពេលណាក៏បាន ដោយគ្រាន់តែចុចពីរបីដងតែប៉ុណ្ណោះ។ 

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Console រួម ដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់

កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បន្ទុក - ងាយស្រួលគ្រប់គ្រង instance ពីប្រព័ន្ធ Cloud Console

លក្ខណៈពិសេស និង អត្ថប្រយោជន៍

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមានទំហំកូដតិចបំផុត
ការការពារដ៏ល្អបំផុត
សេវាស្កេនពី Host
ការទិញ License ផ្អែកលើទំហំរីកចម្រើននៃអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Console រួម ដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់
បច្ចេកវិទ្យាស្កេនដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Bitdefender ដើរតួជាសេវាកម្មសម្រាប់ AWS 
លោក Shaun Donaldson និយាយថាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Bitdefender ដើរតួជាសេវាកម្មសម្រាប់ AWS ជាប្រព័ន្ធការពារសម្រាប់ AWS ដែលអាចពង្រីកខ្លួន ហើយទូទាត់ប្រាក់តាមចំនួនម៉ោងនៃការប្រើប្រាស់ ។

រង្វាន់ផ្សេងៗ

ការទិញយក License សម្រាប់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅលើ Amazon 

  1. ការទូទាត់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រេឌីតកាត ។ ធ្វើការគ្រប់គ្រង instance ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក និងចំណាយសម្រាប់តែអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការ ពេលវេលាជាក់លាក់ដែលអ្នកត្រូវការ ទើបអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកអាចរីកចម្រើនជាមួយពួកយើង ។
  2. ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម Cloud គ្រប់គ្រង instances វាអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកស្វែងរកការកំណត់ដែលត្រឹមត្រូវមួយ តាមរយៈការទិញ License និងការទូទាត់ប្រាក់ប្រចាំខែសម្របតាមកាលៈទេសៈ ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Bitdefender Security for AWS

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅក្នុង Cloud នេះគឹជាការរួមបញ្ចូលគ្នា ។ Amazon Web Services គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុវត្ថភាព cloud ខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅក្នុង cloud ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជន ។ Bitdefender ជួយអោយលោកអ្នកសម្របតាមច្បាប់នៅក្នុងម៉ូឌែលទំនួលខុសត្រូវរួម និងពង្រឹងទំនុកចិត្តពីអតិថិជនរបស់លោកអ្នក ។

មុខងារ

OS COVERAGE
GUEST OPERATING SYSTEMS
តម្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធ


ទិន្នន័យ

ទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតចេញពីការដាក់ប្រព័ន្ធ cloud របស់លោកអ្នក

 

ស្ថាប័ននៅជុំវិញពិភពលោកបន្តបង្កើនល្បឿននៃការដាក់អោយប្រើ public cloud។ ខណៈពេលដែលស្ថាប័នមួយចំនួនសព្វថ្ងៃនេះ ប្រើប្រាស់ public cloud សម្រាប់តំរូវការប្រតិបត្តិការលើ datacenter ទាំងអស់របស់ពួកគេ ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតកំពុងប្រើប្រាស់ public cloud ក្នុងទម្រង់មួយ ឫមួយផ្សេងទៀត ។

AWS និងការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្តលេងហ្គេម: ការធ្វើលំនាំតាម និងតថភាព

ភាពជោគជ័យជាមួយប្រព័ន្ធ public cloud មានភាពស្រដៀងគ្នាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ សម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តហ្គេមតាមពេលវាលាកំណត់។ គន្លឺះនៅក្នុងហ្គេមទាំងនោះ គឺធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៃការប្រើប្រាស់ធនធានសម្រាប់ការពារប្រឆាំងនឹងបទល្មើស។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពី public cloud ធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពបង្កើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ខណៈពេលដែលមិនភ្លេចពីការការពារធនធានរបស់លោកអ្នក។

បើលោកអ្នកចង់សាកល្បងប្រើ  GravityZone Security for Amazon Web Services លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមភ្លាមៗនៅទីនេះ