របៀបទិញអោយសមនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក

GravityZone ជាដំណោះស្រាយអាជីវកម្មមួយដែលអាចតំឡើង នៅលើឧបករណ៍របស់លោកអ្នក រឺរៀបចំដោយ Bitdefender របស់ពួកយើងបាន។ ការការពារបែប Multi-layered ជាមួយនឹង AI ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញ, advanced heuristics, ការប្រឆាំងនឹង ransomware, ការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពកេងប្រវ័ញ្ចយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព, signatures, Firewall និងការត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងជម្រើសនីមួយៗដូចខាងក្រោម។

Bitdefender GravityZoneBusiness Security Bitdefender GravityZoneBusiness Security Premium Bitdefender GravityZoneBusiness Security Enterprise Bitdefender GravityZoneEnterprise Security Bitdefender GravityZoneCloud Security for MSPs
ណែនាំអោយប្រើសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលត្រូវការប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពធម្មតា ណែនំាអោយប្រើសម្រាប់ក្រមហ៊ុនដែលត្រូវការ ការពារយ៉ាងតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងទំនើប ណែនាំអោយប្រើសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវការ ការការពារ Mobile Security / MDMts រួមបញ្ចូលគ្នាជំនាន់ក្រោយ និង EDR platform ដែលការពារយ៉ាងសុក្រឹតពីការគំរាមកំហែង ជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែលអាចសម្របខ្លួនបានតាមគ្រប់កាលៈទេសៈ សម្រាប់ស្ថាប័នធំៗដែលមានផ្ទុក datacenters ដោយប្រើ virtualization ជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រង ដើម្បីការពារទិន្នន័យរបស់អតិថិជនពីចម្ងាយតាមរយៈ console តែមួយ ដែលប្រើប្រព័ន្ធការទូទាត់ប្រាក់ផ្អែកលើទំហំនៃការប្រើប្រាស់ប្រចាំខែ និងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ RMM/PSA
Management options On premise / Cloud On premise / Cloud On premise / Cloud On premise only Cloud only
EDR add on add on
Infrastructure
Endpoint security Endpoint Security SD Endpoint Security HD Endpoint Security EDR/ XDR Endpoint Security Endpoint Security
Datacenter security (SVE)
Mobile Security / MDM add on add on add on add on
Security for Exchange add on
Technologies
Local and Cloud Machine Learning AV
Advanced Anti-Exploit
Automatic Disinfection and Removal
Fileless Attacks Defense
Network Attacks Defense
Application Control (Whitelisting) Available on-premise only Available on-premise only
HyperDetect™ (Tunable Machine Learning) Included add on
Endpoint integrated Sandbox Included add on
Visibility of suspicious activities add on
Process Inspector
Ransomware Mitigation
Incident Visualization add on
Root Cause Analysis add on
Anomaly Defense add on (EDR) add on
MITRE Event Tagging add on (EDR) add on
Smart Centralized Scanning
Ability to offload scanning to central dedicated appliance
add on
Patch Management add on add on add on add on add on
Full Disk Encryption add on add on add on add on add on
Security for AWS
Protection for AWS machines managed from the same cloud console
add on add on add on add on
Licensing bundle bundle bundle a la carte a la carte
Data center licensing
Dedicated CPU licensing for virtual servers
លម្អិតបន្ថែម គ្របដណ្តប់លើ servers និងកុំព្យូទ័រលើតុ។ servers ប្រើប្រាស់គណនីប្រហែលតិចជាង ៣០% នៃឧបករណ៍សរុប។ គ្របដណ្តប់កុំព្យូទ័រលើតុ, servers និងឧបករណ៍ចល័ត + Exchange mailboxes។ Servers ប្រើប្រាស់គណនីប្រហែលតិចជាង ៣៥% នៃឧបករណ៍សរុប។ គ្របដណ្តប់កុំព្យូទ័រលើតុ, servers និង Exchange mailboxes។ Servers ប្រើប្រាស់គណនីប្រហែលតិចជាង ៣៥% នៃឧបករណ៍សរុប។ មុខងារនីមួយៗអាចត្រូវបានទិញដាច់ដោយឡែក និងអាចអោយចុះឈ្មោះប្រើដោយផ្អែកលើលេខកូដ License ផ្ទាល់ខ្លួន។ មិនចាំបាច់ប្រើលេខកូដ License សម្រាប់អតិថិជនមួយនាក់ទេ គឺគ្រាន់តែបង់នៅចុងខែនីមួយៗ ដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ប្រើប្រាស់។