Bitdefender

Password Manager

 • មុខងារ Autopilot ត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរ
 • VPNថ្មី
 • ឯកជនភាពលើគណនី
 • ជាផលិតផលប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ Android ដ៏ល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥, ២០១៦ និង ២០១៧
 • ជាជម្រើសដ៏ល្អណែនំាដោយ PC MAG ៣ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា
 • រកឃើញមេរោគបាន ១០០% យោងតាមការធ្វើតេស្តប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ របស់ AV TEST
 • អាចស្តារយកទិន្នន័យរបស់ឧបករណ៍លោកអ្នកបានឡើងវិញក្នុងករណីបាត់ ឬត្រូវបានលួច
 • គ្មានការប៉ះពាល់ទាំងស្រុងទៅលើអាយុថ្ម

How Bitdefender compares to other cybersecurity brands.

                                                Best Protection

                                                                                 Best Protection against e-Threats (On a scale of 0 to 6, with 6 as the highest level of  protection)                                                                                                                                   

Best Performance

Lighest Impact on Performance (On a scale of 0 to 6, with 6 as the lightest level of impact)                      

                                                                                 Overall Score. January 2011 - June 2023.Source AV TEST.

 Overall Score. January 2013 - June 2023. Source AV TEST.

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ Android ដ៏ល្អបំផុត

២០១៥ - ២០១៧

Avtest award 2016
Avtest award 2015 Best Android Security
Avtest award 2017 Best Android Security

ដោយប្រើកម្មវិធីសុវត្ថិភាពបង្កើតដោយ Bitdefender នេះ អ្នកប្រើប្រាស់គឺកំពុងដាក់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដ៏ល្អបំផុតនៅលើទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេ។
Guido Habicht, នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន AV-TEST GmbH

 • ការស្កេនតាមតម្រូវការ និង ការស្កេនភ្លាមៗក្រោយពេលតំឡើង
 • WearOn
 • ការការពារលើគេហទំព័រ
 • មុខងារ Autopilot
 • លឿន និងប្រើប្រាស់ធនធានតិច
 • ជួយសន្សំថាមពលថ្ម និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការ
 • Bitdefender VPN
 • ឯកជនភាពលើគណនី
 • ការចាក់សោរកម្មវិធី និង ការប្រឆាំងនឹងចោរកម្ម

ប្រព័ន្ធការពារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ឧបករណ៍ Android

Bitdefender Mobile Security ផ្តល់នូវការរកឃើញ malware តាម cloud ដែលមិនគ្មានគូប្រកួត និងបទពិសោធន៍ឆ្លាតវៃក្នុងការប្រឆាំងនឹងការលួចយកទិន្នន័យសម្រាប់ឧបករណ៍ Android របស់លោកអ្នក។

 

ជ្រើសរើស Bitdefender លោកអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្មណ៍ទៀតឡើយ

គ្រប់ផលិតផល Bitdefender ត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងការពារលោកអ្នកពីការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺរណែតដែលជឿនលឿនបំផុតលើពិភពលោក។

ទាញយកកម្មវិធីសម្រាប់ទូរស័ព្ទ

Download on the App StoreGet it on Google Play

រូបថតលើអេក្រង់នៃសកម្មភាពផលិតផល

ត្រូវបានជឿទុកចិត្តដោយ

អ្នកប្រើប្រាស់ ៥០០លាននាក់

ជុំវិញពិភពលោក

ការច្នៃប្រឌិតថ្មី និងចំណង់ចំណូលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពព័ត៌មានវិទ្យា គឺស្ថិតនៅក្នុងជម្រៅចិត្តរបស់ Bitdefender​ ។

Experience the Web the way it was intended, without throttling, geo-restrictions, or creepy ads.

Bitdefender Premium VPN neutralizes all the digital annoyances you hate, while instantly helping you access the top-rated entertainment, apps, and platforms you love.

BENEFITS FOR YOU

Strongest data security protocols

 

Bitdefender Password Manager is equipped with AES-256-CCM, SHA512, BCRYPT, HTTPS, and WSS protocols for data transmission. All data is encrypted and decrypted locally - the account holder alone has access to the Master Password.

Runs and syncs on multiple platforms and browsers

 

This multi-platform service comes as a browser extension for Windows and macOS that supports the following browsers: Chrome, Firefox, Safari and Edge. It provides mobile apps for Android and iOS. Add the offline access, and you basically have access to your passwords anytime, anywhere.

Imports data easily

 

Retrieve your passwords from a multitude of password managers and file formats: Bitdefender Wallet, 1Password, Bitwarden, Chrome browser, Dashlane, LastPass, Firefox browser, Sticky Password. It supports many file formats: json, csv, xml, txt, 1pif, fsk and protects your exports by password.

Includes a password strength advisor

 

Are you safe enough when it comes to privacy?! We recommend you conduct your daily online business under the “better safe than sorry” principle. Our service provides you a password strength check so you know immediately when a password needs more complexity.

Simplifies the management of your online identities 

 

Browse through online identities with ease and let Bitdefender Password Manager autofill online forms with personal data for you. All data is encrypted locally and no third party has access to it.

All features

Password handling

Password Generator

Generate a secure, complex, and unique password for every new account, in a single click. Forget about reusing passwords. Forget the hassle of creating new, strong passwords. Forget about having to remember them.

Password Capturing & Automatically Save Passwords

Let us take care of your online safety habits. We will prompt you to store your passwords immediately after creating them. Moreover, the passwords will be kept in the ultra-safe environment we provide for you.

Intelligent Password Autofill

On a website you’ve already visited? Let Password manager autofill user sign-in information and passwords. Our algorithms can prefill credentials on visited websites, saving you precious time.

Password Quality Check

On the internet you are as safe as your most vulnerable password. Don’t let the bad guys take over your accounts! This feature will let you know if a password requires your immediate attention.

Search and Delete Password Duplicates

The truth is many of us reuse passwords. A single attack could leave you exposed on multiple fronts. No need for password recycling as you now use a tool that puts Password Generator at your disposal – the one-click feature that generates long, complex passwords for every account.

Hide / Unhide password

You can never be safe enough! When typing in your account details, you can either display or hide your password. Why not hide it?!

Multiplatform password synchronization

Our solution supports a multitude of web browsers (Chrome, Safari, Firefox and Edge). Once saved, you can access your passwords from a PC, a Mac, or a mobile device running Android with the help of a single Master Password. With “Offline mode” – a feature that lets you access your passwords when an internet connection is out of reach – password management could not get any easier!

Password warnings and hint section

Useful info at the tips of your fingers! Our security report displays information about your password hygiene: duplicate, weak, or leaked passwords. This way you know when it’s time to act.

Auto lock setup

Did you forget to sign out after using a device that is not yours?! This feature will lock the password manager with a PIN or log you out after a period of inactivity at browser level.

Account recovery – recovery key

Don’t worry about not being able to access Password Manager or losing all your passwords. You can always recover your Master Key and regain access to your account.

Other functionalities

Password leak automatic alert

Has your data been leaked? Rest assured you will know if it has and have the chance to react. Password Manager constantly monitors breaches and issues alerts when usernames, e-mails, passwords, or credit cards are exposed.

Identities management

Store multiple identities and let Password Manager automatically fill in your details in web forms before making a purchase. Quick, easy and secure! All identities are encrypted locally on the user’s computer or mobile phone so no one but you has access to this sensitive data.

Credit card management

Save credit card details to enjoy a smooth online shopping experience. Protect your card details from prying eyes so your funds remain yours. Your data will be encrypted locally, and you will the only person with access to it via Master Password.

Secure me feature

If you’re sharing a device with other people, we strongly recommend you turn on “Secure me” and enjoy the possibility of remotely logging out or deleting browsing history of any device you might have used.

Secure notes

“Secure notes” acts just like a secret notebook where you can store sensitive data, sort it and use color coding to better visualize it. Not only does it keep information tidy, but you also keep it safe and secure.

Import / Export

Import / export data

From Bitdefender Wallet, 1Password, Bitwarden, Chrome browser, Dashlane, LastPass, Firefox browser, Sticky Password. Supported formats: json, csv, xml, txt, 1pif, fsk.

Export protected by password

Export protected by password

System Requirements

Bitdefender Password Manager

SOFTWARE REQUIREMENTS

The latest version of Password Manager supports the following web browsers:

Microsoft Edge: (based on Chromium 80 and later) on Windows 7 and later

Mozilla Firefox: version 65 on Windows 7 and later

Google Chrome: version 72 on Windows 7 and later

Safari*: version 12 on Windows 7 and later

* System performance may be affected on devices that have old generation CPUs

Terms of use

Auto renewal terms


 • Your subscription automatically begins at the purchase date;
 • By subscribing, you are purchasing a recurring subscription which will automatically renew;
 • The Bitdefender Auto Renewal Plan is designed to save you time, effort, and minimize your vulnerability risk by extending your subscription automatically before you run out of protection.

Here is what the Bitdefender Auto Renewal Plan means for you


 • Continuous protection so that you never have to worry about your subscription running out before you renew manually;
 • Free upgrades whenever a new version of Bitdefender comes out;
 • Peace of mind that your devices are always protected;
 • Save time while we are taking care of the automatic renewal process;
 • Opt out at any time so that you are always in control of your renewal options;
 • 24/7 security all-subscription long without interruption;
 • The price offered is valid for the first year of subscription. After that, your subscription will be billed at the applicable renewal price which may be higher than the initial purchase price;
 • If a discount is presented, it describes the difference between the first term and renewal term subscription prices (e.g., first year price vs. each year thereafter). The prices are subject to change, but Bitdefender will send a prior notification by email, before the automatic renewal takes place. You will receive an email notification before you will be billed, along with information regarding pricing and the extension of your subscription duration.

Affirmative consent


 • Your subscription automatically begins at the purchase date;
 • By subscribing, you are purchasing a recurring subscription which will automatically renew.

AWARDS & RECOGNITION

The Best Cyber-Security in the World

"27 TIME WINNER"

PC Mag 

Best Protection

Best Protection Against Infections (on a scale of 0 to 6 and 6 being the highest protection)

Overall Score.
January 2011 – August 2019. AV TEST.

Best Performance

Lowest Impact on Performance (on a scale of 0 to 6 and 6 being the lowest impact)

Overall Score.
January 2013 – August 2019. AV TEST.