ប្រៀបធៀបផលិតផលរបស់យើង

 • ល្អបំផុតនៅក្នុងកម្រិត
  ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពឆ្លងកាត់គ្រប់ Platform

  ប្រៀបធៀបផលិតផលដែលទទួលបានពានរង្វាន់របស់យើង និងទទួលបានការការពារពិតប្រាកដល្អបំផុត ដូច្នេះអ្នកអាចបន្តធ្វើអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលយើងដោះស្រាយបញ្ហាសុវត្ថិភាពជូនលោកអ្នក។

  Bitdefender Internet Security ទិញឥឡូវនេះ ប្រើបានដល់ ៣គ្រឿង/១ឆ្នាំ
  ផលិតផលលក់ដាច់បំផុត Bitdefender Total Security ទិញឥឡូវនេះ ប្រើបានដល់ ៥គ្រឿង/១ឆ្នាំ
  Bitdefender Family Pack ទិញឥឡូវនេះ ប្រើបានដល់ ១៥គ្រឿង/១ឆ្នាំ
 • ប្រព័ន្ធការពារសម្រាប់ Windows

  ការការពារកម្រិតកំពូល និងមានល្បឿនលឿនដែលមិនប៉ះពាល់លើ Window។

  កម្រិតខ្ពស់
  ពេញលេញ
  ពេញលេញ
 • ប្រព័ន្ធការពារសម្រាប់ Mac OS

  ការការពារពេញលេញ រចនាឡើងសម្រាប់ឧបករណ៍ Mac របស់លោកអ្នក។

 • ប្រព័ន្ធការពារសម្រាប់ Android

  ជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android ឬ ថេប្លេតដែលឈ្នះពានរង្វាន់

 • ប្រព័ន្ធការពារសម្រាប់ iOS

  ការពារទិន្នន័យរបស់លោកអ្នក និងរក្សា iPhone ឬ iPad របស់លោកអ្នកអោយមានសុវត្ថិភាព។

 • ការពារឧបករណ៍សម្រាប់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ

  រក្សាគ្រួសារលោកអ្នកអោយមានសុវត្ថិភាព តាមរយៈប្រព័ន្ធការពារដែលអាចប្រើបានដល់ទៅឧបករណ៍ ១៥គ្រឿងក្នុងមួយគ្រួសារ* ។

 • Automatic Upgrades

  គ្រប់ផលិតផលរបស់ Bitdefender ទាំងអស់ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងធ្វើការការពារលោកអ្នកប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងកម្រិតធ្ងន់បំផុតនៅលើពិភពលោកនេះ។ ការធ្វើតំឡើង version ចុងក្រោយក៏ត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់សេវាកម្មរបស់លោកអ្នកផងដែរ។ ដោយអនុវត្តតាមវិធីនេះ លោកអ្នកនឹងមិនខកខានក្នុងការទទួលដំណឹងអំពីមុខងារថ្មីៗដែលត្រូវបានពង្រឹង សូម្បីតែពេលអ្នកកំពុងជាវកញ្ចប់សេវាកម្មរបស់ពួកយើងបានពាក់កណ្តាលក៏ដោយ។

 • ផ្តល់សេវាជំនួយតាមអនឡាញដោយឥតគិតថ្លៃ

  ក្រុមការងារជំនួយពួកយើងនឹងរង់ចាំបម្រើគ្រប់ពេលវេលាពេញមួយឆ្នាំ។

 •  
  Bitdefender Internet Security ទិញឥឡូវនេះ ប្រើបានដល់ ៣គ្រឿង/១ឆ្នាំ
  Bitdefender Total Security ទិញឥឡូវនេះ ប្រើបានដល់ ៥គ្រឿង/១ឆ្នាំ
  Bitdefender Family Pack ទិញឥឡូវនេះ ប្រើបានដល់ ១៥គ្រឿង/១ឆ្នាំ
*ដែនកំណត់មួយចំនួនអាចត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ ដែលជាផ្នែកមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មរបស់ពួកយើង។